Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) Hakkında

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıda belirtilen sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

13/12/2011

Ruhsar DEMİREL

MHP Eskişehir Milletvekili

 

 

6223 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan 659 ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile Bakanlıkların merkez ve taşra kadrolarında büyük çapta değişiklikler yapılmış ve kamu görevlilerinin mali hakları yeniden düzenlenmiştir. Bu değişikliğe bağlı olarak Maliye Bakanlığında görev yapan merkez uzmanları ile taşra uzmanlarının maaşları arasında yaklaşık 1.500 TL maaş farkı meydana gelmiştir. Bu bağlamda;

1- Bakanlığınızda taşra teşkilatında görev yapan uzmanlara, vergi barışında, kamu giderlerinin muhasebeleştirilmesinde, kamu mallarının yönetilmesinde bir taraftan önemli bir misyon yüklerken, diğer taraftan mali haklar yönünden Vakıf Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı kadar bile ücret verilmemesinin gerekçesi nedir?

2- Bu yaklaşımla Defterdarlık Uzmanlardan 2-B arazilerinin satışında nasıl bir performans sergilemelerini bekliyorsunuz?

3-Bakanlığınız tarafından taşra teşkilatında kariyer uzmanı istihdamı için Başbakanlığa hangi gerekçeler sunulmuştur?

4- Başbakanlık hangi şartlarla bu kadroları Bakanlığınıza tahsis etmiştir?

5- Anılan KHK’lar ile bazı kurumların taşra teşkilatlarında istihdam edilen uzmanların (örneğin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Denizcilik Uzmanı, Kültür ve

6-Turizm Bakanlığında Kültür ve Turizm Uzmanı, Türkiye İstatistik Kurumunda TÜİK Uzmanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı) ek göstergeleri 3.600 olarak belirlenirken, Maliye Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilen Defterdarlık Uzmanlarının ek göstergeleri neden 2.200’de bırakılmıştır?

7- Bahsi geçen uzmanların iş yükü ve mesuliyetleri Defterdarlık Uzmanlarına göre daha mı ağırdır? Bu adaletsiz düzenleme hangi kriterlere göre yapılmıştır?

bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan uzmanlarının maaşları arasındaki fark