Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan öğretim elemanları ile kadrosu Sağlık Bakanlığında bulunmakla birlikte üniversite hastanelerinde uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlilerinin de yükseköğretim tazminatı ve akademik teşvik ödeneğinden yararlanması, çalışanlar arasında iş barışının sağlanması, akademik eğitimin teşvik edilerek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi" için TBMM Başkanlığı’na verdikleri, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında verilen Kanun Teklifi

Bu Kanun Teklifi ile; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişikliğe gidilerek Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun hizmet birimi olarak TSM kurulacağı belirtilmiş, toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alan TSM’nin yasal dayanağının oluşturulması amaçlanmıştır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun hizmet birimi olarak Toplum Sağlığı Merkezi kurulması ve yasal dayanağının oluşturulması

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; "Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun hizmet birimi olarak Toplum Sağlığı Merkezi(TSM) kurulması ve toplumun sağlığını geliştirip korumayı ön plana alan TSM’nin yasal dayanağının oluşturulması" için TBMM Başkanlığı’na verdikleri 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Çalışanın vefatında bağlanacak ölüm aylığının, % 40 oranında engelli olan çocuklarına kadın-erkek ayrımı yapılmadan paylaştırılması

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; ‘‘Çalışanın vefatı durumunda bağlanacak ölüm aylığının, Kurum Sağlık Kurulu kararı ile % 40 oranında engelli olduğu anlaşılan çocuklarına kadın-erkek ayrımı yapılmadan paylaştırılması’’ için TBMM Başkanlığı’na verdikleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Aday çırak, çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan sürelerin sigortalılık borçlanma kapsamına alınması,

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Sn.Dr.Ruhsar DEMİREL'in; ‘‘Aday çırak, çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan sürelerin sigortalılık borçlanma kapsamına alınması, uzun vadeli sigorta kolları uygulaması kapsamında sigortalılık başlangıç tarihi olarak da bu sürelerin esas alınması’’ için TBMM Başkanlığı’na verdikleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Serbest Çalışan Eczacıların Hizmette On Yılını Tamamladıktan Sonra Hususi Damgalı Pasaport Alabilmeleri

Bu Kanun Teklifi ile; sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında rol alan ve aslında kamu görevi yerine getiren eczacıların, kamuda çalışan emsalleri gibi hizmette on yılını tamamladıktan sonra Hususi Damgalı Pasaport alabilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

Ağır Engelli Çocuğu ve Yakını Bulunan Kamu Çalışanlarına Eğitim-Bakım İzni Verilmesi ve Gece Çalışmasından Muaf Tutulmaları

Bu Kanun Teklifi ile; engelli çocuğu olan ve ağır engelli yakını olan çalışana günlük eğitim ve bakım izni verilmesi, ağır engelli yakını olan çalışanlara mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece mesaisinden muaf tutulması için gerekli düzenlemenin yapılması amaçlanmıştır.

Sözleşmeli Personel Statüsünden Memur Kadrolarına Atanan Çalışanlara Yönelik, 5 yıl Nakil Yasağının Kaldırılması

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Dr.Ruhsar DEMİREL'in; ''Sözleşmeli personel statüsünden memur kadrolarına atanan çalışanların 5 yıl nakil yasağının kaldırılması, sağlık, eğitim ve eş durumu gibi mazeretleri nedeniyle başka kurum ve kuruluşlara da nakillerinin yapılarak aile birliğinin sağlanması, eğitimin desteklenmesi ve çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi ile çalışma barışının sağlanması'' amacıyla TBMM Başkanlığına vermiş oldukları Kanun Teklifi

Sağlık Kurumlarında Radyasyon, Kimyasal Gazlar ve Anestezik Maddelerle Çalışanların Mesai Saatlerinin Kısaltılması ve Çalışanlara Sağlık İzni Verilmesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Dr.Ruhsar DEMİREL; ''Sağlık kurumlarında radyasyonun, kimyasal ajanların ve anestezik gazların çalışanlar üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için uzun çalışma saatlerinin kısaltılması, çalışanlara yıllık izinlerine ilave olarak sağlık izni verilmesi, dolayısıyla çalışan güvenliğinin sağlanması'' amacıyla TBMM Başkanlığı'na vermiş oldukları Kanun Teklifi

Genetik Geçişli Hastalığı Tespit Edilen Ailelerin Tüp Bebek Tedavisi ve Preimplantasyon Genetik Tanı Yöntemi Bedellerinin SGK Tarafından Karşılanması

Bu Kanun Teklifi ile; eşlerden birinde, her ikisinde, çocuklarında veya ailelerinde genetik geçişli hastalık bulunduğu tespit edilenlere yönelik uygulanacak tüp bebek tedavisi ile yapılacak PGT yönteminin SGK ödeme kapsamına alınması, engelli ailelerin de sağlıklı çocuklara sahip olabilmelerinin önünün açılması, dolayısıyla sağlıklı nesillerin oluşturulması amaçlanmıştır.

"Sağlık Çalışanlarına Mesleki Riskleri Nedeniyle Yıpranma Payı Verilmesi' Hakkında Kanun Teklifi

Bu Kanun Teklifi ile; 24 saat esasına dayalı olarak çalışan, mesai saatleri dışında bile ihtiyaç duyulduğunda yardıma koşan, çalışma ortamlarında sağlıklarını tehdit eden ölüm dahil her türlü riskle karşı karşıya kalan sağlık çalışanları için de yıpranma payının verilmesi amaçlanmıştır.

"Çocuk Hakları İzleme Komisyonu'' kurulması Hakkında Verilen Kanun Teklifi

Bu Kanun Teklifi ile ; -Çocuk nüfusun genel nüfusa oranının %29.7 olduğu ülkemizde mevcut yasal düzenlemeler ile imzalanan ve taraf olunan sözleşmeler gereğince, çocuklara tanınan hakların uygulanabilirliği, tanınan haklara aykırı tutum ve davranışların öngörülen yaptırımlar neticesinde cezalandırılabilirliğinin sağlanması yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bağlı bir komisyonun oluşturulması için gerekli düzenlemenin yapılması amaçlanmıştır.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Kanun Teklifi

Türk Tabipleri Birliği Kanunu Kanun Teklifi

Bu Kanun Teklifi ile; mesleğe yeni başlayan hekimlerin, Anayasamızın 10 uncu maddesinde yer alan eşitlik ilkesi doğrultusunda Türk Tabipleri Birliği’nin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilmeleri ve mevcut sorunlarının kendi meslek örgütlerine aktarılmasında ve çözüm yollarının tanımlanmasında daha etkin ve etkili olabilmeleri hedeflenmiştir.

Avukatlık Kanunu Kanun Teklifi

Bu Kanun Teklifi ile; mesleğe yeni başlayan avukatların, Anayasamızın 10 uncu maddesinde yer alan eşitlik ilkesi doğrultusunda baroların yönetim kurullarında görev alabilmeleri ve mevcut sorunlarının kendi meslek örgütlerine aktarılmasında ve çözüm yollarının tanımlanmasında daha etkin ve etkili olabilmeleri hedeflenmiştir

Engellilerin, Emeklilik Durumu

Türk Ceza Kanunu, Dini Nikah

Türk Medeni Kanununun 143 üncü maddesinde, resmi nikâh kıyılmadan dini nikâhın kıyılmasına kanunen izin verilmemesine ve Türk Ceza Kanununun 230 uncu Maddesinin (6) ıncı fıkrasında, evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimse hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilmesi öngörülmesine rağmen her evlilik resmi nikahla yapılmamakta, öngörülen cezai yaptırım caydırıcı olamamaktadır.Resmi nikah yapılmadan, yalnız dini nikah kıyılarak yapılan evliliklerkadını hukuki güvenceden yoksun bırakmaktadır.

657 sayılı Kanun Teklifinde Değişiklik

2022 sayılı Kanun'a göre aylık bağlanan engellilerin ve ailelerinin, aylık gelir düzeylerine bakılmaksızın devletten yardım alması için verilen Kanun Teklifi

Sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasında, planlanmasında ve yürütülmesinde düzenleyici konumdaki sivil savunma uzmanlarının çalışma motivasyonlarının artırılması, statü ve mali haklarının yeniden düzenlenmesi

Engellilerin Yükseköğretim Sınavına Giriş, Yerleştirme ve Eğitiminin Kolaylaştırılması

Anayasa’mızın 10 uncu Maddesinde; ‘‘Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz’’, 42 inci maddesinde ise ‘‘Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.’’ hükümleri yer almaktadır.

Engelli Öğrencilerin Eğitim Harçlarının Kaldırılması

4/11/1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 19/11/1992 Tarih ve 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim ve gerekçesi ektedir.

Şehit Yakınları ile Harp ve Vazife Malulü Gazilerin Haklarını İzleme Komisyonu Kanun Teklifi

Anayasamızın 61. Maddesindeki; ‘‘Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.’’ hükmü, şehit yakınlarıyla malul ve gazilerimizi devletin kanatları altına almıştır. Ayrıca yine Anayasamızın 10.Maddesiyle de harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmamaktadır.

Emekli Sendikaları Kanunu Kanun Teklifi

Emekli vatandaşlarımızın örgütlenme haklarının önündeki engellerin kaldırılması, Emekli Sendikalarının oluşumunda yasal zeminin oluşturulması, hukuki çerçevenin çizilmesi ve hukuken doğabilecek karmaşa ve boşlukların önüne geçilmesi, gerekli yasal düzenlemenin yapılması ve emeklilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

Eskişehir İlinde "Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" Kurulması

Eskişehir’de “Eskişehir Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite; Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Tıp Enstitüsü ve Tıp Fakültesi ile Veterinerlik Fakültesinden oluşur.

Engellilerin MTV, ÖTV ve KDV'den Muafiyeti Kanun Teklifi

Diğer yasal düzenlemelerde baz alınan %40 ve üzerindeki engelli raporu sahibi vatandaşlarımızın, motorlu taşıt alımı sırasında da aynı haktan faydalanabilmelerinin önünün açılması ve engelli vatandaşlarımızın ulaşımlarını kolaylaştıran ve sosyal hayata intibaklarında önemli bir etken olan motorlu taşıtlara kolay ulaşabilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen %3’lük engelli istihdamı oranın azami olarak algılanmasının önüne geçilerek daha fazla sayıda engelli vatandaşımızın kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmesinin önünün açılması, çalışan ve üreten engellilerin hak ettiği yaşam koşullarına kavuşabilmesi; yükseköğrenim gören engellilerin de kamu kurum ve kuruluşlarında meslek ve eğitim düzeylerine uygun işlerde çalışabilmeleri ve kariyer mesleklerde görev alabilmelerinin düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikerliği Hakkında Kanun Teklifi

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikerliğinin meslek tanımının yapılarak istihdam edilebilecekleri alanların belirlenmesi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikerlerinin öğrendikleri bilgilerin ışığı altında açabilecekleri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müessesesinin usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Kanun Teklifi

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin topluma yerleştirilmesi ve ‘‘kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı’’ düşüncesinin kişilerde oluşturulmasıyla, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin de ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Çocuk Bakımı, Kreş Yardımı Kanun Teklifi

Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ile kreş-bakım ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500 *1* , çocuklarından her biri için de 250 *1* gösterge rakamının *2* aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.

Engelli Hakları İzleme Komisyonu Kanun Teklifi

Türkiye nüfusunun son veriler çerçevesinde %12 lik kısmını engelli vatandaşlar oluşturduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam 8.5 milyon kişiye tekabül etmektedir.

Kuraklık Kanun Teklifi

Eskişehir ilinde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımız, 2012 yılı ortalarına kadar yaşanan kuraklıktan olumsuz yönde etkilenmiş, tarım ürünlerinde önemli ölçüde rekolte düşüklüğü meydana gelmiştir.

Engelli Katılım Payı Kanun Teklifi

Engellilerin sağlık kurulu raporu ile ihtiyaç duydukları, her tür ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçleri herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin kurum tarafından karşılanması amaçlanmaktadır.

Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi

24/07/1950 Tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim ve gerekçesi ektedir.

Eskişehir İlinde Kırka Adıyla Bir İlçe Kurulması

Eskişehir ilinde Kırka adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Diş Hekimliği Öğrencileri Kanun Teklifi

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim ve gerekçesi ektedir.

Kadına Şiddete Azmettiriciler Kanun Teklifi

8/3/2012 Tarih ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da değişiklik yapılması hakkındaki Kanun Teklifim ve Gerekçesi ekte sunulmuştur.