Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Eşit İşe Eşit Ücret

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

../../2012

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu 2010/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinde; ‘‘Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması şarttır.’’ ifadeleri yer almaktadır. Bu bağlamda;

1- Kamuda kadın istihdamına ilişkin fırsat eşitliğini ve bu konuda çıkarılan kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin uygulanmasını izlemek üzere görevlendirilen Bakanlığınız müsteşar yardımcılığının konuya ilişkin faaliyetleri nelerdir?

2- Bakanlığınızda "Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği"ne yönelik görevlendirilen birimin iki yıllık (2011-2012) faaliyetleri nelerdir?

3- Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda hazırlanan stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporlarına dahil edilen kadın-erkek fırsat eşitliği yaklaşımları nelerdir?

4- Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda son iki yılda düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında, kadın-erkek eşitliğine yönelik verilen eğitimler nelerdir?

5- Kamu ve özel eğitim kurumlarında ‘‘cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi’’ konusunda, müfredatta yer alan konular ile yapılan eğitim çalışmaları nelerdir?

6- Bakanlığınız koordinatörlüğünde düzenlenen işe giriş sınavlarında sınava giren adayların, 2011ve 2012 yıllarında kadın-erkek sayıları kaçtır?

7- Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda; son iki yılda hizmet içi eğitim programlarına katılan, görevde ve unvanda yükselen (terfi) ve üst yönetim kademelerinde görev alan personelin kadın-erkek sayıları kaçtır?

8- Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen kadınlara yönelik yaygın eğitim faaliyetleri ile mesleki eğitim programları nelerdir?

9- Kadının insan hakları, eğitim ve istihdam olanakları ve iş arama süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin, kadınlara yönelik yaygın eğitim faaliyetleri ile mesleki eğitim programlarına etkisi nedir? Verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine yönelik açılan yaygın eğitim faaliyetleri ile mesleki eğitim programları nelerdir? Faaliyet ve programlara katılan kadınların illere göre sayısı kaçtır?