Gazetelerden Haberler
Röportajlar
Dergi Haberleri
Basılı Yayınlar

Sağlık Personelinin Korunması İçin Teklif

MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, Sağlık personeline yönelik saldırıların önlenmesi için, TBMM başkanlığına 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifini verdi.

Ruhsar Demirel, teklifinin gerekçesinde, "17 Nisan 2012 günü 30 yaşında bir hekim, Dr. Ersin Arslan, Gaziantep’te 17 yaşındaki bir hasta yakını tarafından öldürülmüştür.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ülkemizde adeta bir salgına dönüşmüş durumdadır. Sağlık alanındaki şiddet, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaşanır hale gelmiştir. Bu durum birçok akademik çalışma ve araştırma raporu tarafından da ortaya konmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda sağlık alanında çalışanlara yönelik şiddetin, diğer sektörlerdeki şiddetten doğası gereği farklılıklar gösterdiğini, sağlık kurumlarında çalışmanın, diğer iş yerlerine göre şiddete uğrama yönünden çok daha riskli olduğu belirtilmektedir.

Sağlık çalışanları; ‘‘Acil servislerde hasta yakınlarının öncelik taleplerine göre değil de tıbbi öncelik durumuna göre hastalara müdahale ettikleri için, hastayı görmeden ilaç yazmadıkları için, tıbbi gerekliliklere aykırı raporları yazmaktan kaçındıkları için, hasta ya da yakınlarının istediği reçeteyi değil hastayı muayene ederek kendi koyduğu tanıya uygun reçeteyi düzenledikleri için, poliklinikte nüfuza göre değil sıraya göre hastaları muayene etmekte ısrar ettikleri için, hastanın hastalığına göre gerekli süreyi ayırmaları halinde diğer hastaları beklettikleri için, hastaları her koşulda iyileştiremedikleri için ya da ölümlerine engel olamadıkları için…’’ ve daha pek çok nedenle fiziki ve sözlü saldırılara maruz kalmaktadırlar.

Bu Kanun Teklifi ile; İnsan yaşamıyla doğrudan ilişkisi olan sağlık hizmetinin uygulanması sırasında, bu hizmeti verecek kişilerin alacakları kararlarda ve yapacakları işlemlerde hiçbir baskı ve etki altında kalmadan yalnızca hastanın yararını gözetmeleri hedeflenmiştir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin topluma yerleştirilmesi ve ‘‘kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı’’ düşüncesinin kişilerde oluşturulmasıyla, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin de ortadan kaldırılması amaçlanmıştır." dedi.
Söz konusu kanun teklifi şöyle:

"MADDE 1- 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 1-(1) Maddeyle, sağlık personeline emir vermek, baskı yapmak, nüfuz icra etmek veya her ne suretle olursa olsun hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs etmek fiilleri ceza yaptırımına bağlanarak, sağlık personelinin mesleki bağımsızlık ve güvenlik içinde çalışması hukuksal koruma altına alınmıştır.

(2)Fıkrada ağırlaştırıcı nedene yer verilmiş, söz konusu fiillerin "sağlık hizmetinin kesintiye uğraması" sonucunu doğurması halinde uygulanacak cezanın yarısı oranında artırılacağı belirtilmiştir.

MADDE 2- Yürürlük Maddesidir."

MADDE 3- Yürütme Maddesidir."

Kaynak: Eskişehir İstikbal Gazetesi