Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Engelli Vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa Bağlı Kurum ve kuruluşlara Erişimini Kolaylaştırmaya Yönelik Çalışmalara İlişkin

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullh ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

23/11/2012

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

1- 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci Maddesi ile Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapının engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesi için 7 yıllık süre tanınmıştır.

Kanun’un kabulünden itibaren geçen 7 yıllık sürede Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda engellilerin erişebilirliğine uygun yapılan düzenleme ve değişiklikler nelerdir?

2­- 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kabulü ile 5378 sayılı Kanunda tanınan 7 yıllık süre 1 yıl uzatılmıştır. 6353 sayılı Kanun’un kabul edildiği Temmuz 2012’den itibaren geçen sürede, Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun yapılan düzenleme ve değişiklikler nelerdir?

3- Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun yapılacak düzenleme ve değişikliklerle ilgili Temmuz 2013’e kadar hedefleriniz nelerdir?

4- Yapılacak düzenleme ve değişiklikler Temmuz 2013’e kadar tamamlanacak mıdır?

5- Belirlenen hedefleriniz paralelinde; 2013 yılı Bakanlığınız bütçesinden ayrılan kaynak miktarı ne kadardır?

Engelli Vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa Bağlı Kurum ve kuruluşlara Erişimini Kolaylaştırmaya Yönelik Çalışmalara İlişkin