Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

Nakil Yönetmeliği hakkında verilen soru önergesi (A.B.)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

 

 

9/7/2014

Ruhsar DEMİREL

Eskişehir Milletvekili

 

 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 10 maddesi ile 4/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 inci maddesine eklenen ek fıkra’da; ‘‘İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.’’ hükmü yer almaktadır.

1-Kanunun yayımlanmasının üzerinden altı ay geçmesine rağmen Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılması gereken düzenlemenin yapılmamasının nedenleri nelerdir?

2-Yönetmelikte gerekli düzenlemenin yapılabilmesi için öngörülen süre nedir?

3-Gerekli yasal düzenlemenin yapılmaması nedeniyle, çalışanların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanmasında mağduriyet oluşmaması ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi yönünde  Bakanlık tarafından yapılan/yapılması planlanan çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?