Basın Açıklamaları
Meclis Konuşmaları
Soru Önergeleri
Soru Önergesi Cevapları
Kanun Teklifleri
Meclis Araştırma Önerileri
Genel Görüşme Önergeleri

‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Engellilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme’nin 1. Maddesi; “Bu Sözleşme’nin amacı, engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını kolaylaştırmak, korumak ve sağlamak ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirmektir.” der.

Engelli Hakları Sözleşmesi; bu yüzyılın ilk , BM tarihinin ise  8. insan hakları sözleşmesidir.

Engelli Hakları Sözleşmesi, engellilerin toplumla bütünleşmesi, ayrımcılıktan korunması, hizmetlerin engelliler için erişilebilir olması, yasalar önünde eşitlik, sağlık, eğitim, istihdam ve kamusal hayata katılım konularında devlete yükümlülükler ve dolayısıyla engellilere haklar getirmektedir.

Anayasa’mızın 90. Maddesine göre ise “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. … Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.”

Türkiye’de özel durumlu kişilerin nüfusa oranının 2002 yılında yapılan araştırmaya dayalı olarak   %12.29 olduğu söyleniyor. Dünya Sağlık Örgütü ise gelişmiş ülkelerde nüfusun %10'unu, gelişmekte olan ülkelerde ise %12'sini engellilerin oluşturduğunu kabul ediyor.

Ülkemizde bugün özel gereksinimli bireyler için kullanılan tanılama ve değerlendirme ölçekleri, müfredat programları güncellenmelidir. “Eğitim” engelli öğrencilerin toplumla bütünleştirilmelerinin ilk ve en önemli aşaması olup eğitime erişim sağlanmalıdır.

Özel gereksinimli bireylerin mesleki eğitimleri için iş okulları, iş eğitim merkezleri, mesleki ve halk eğitim merkezlerinin sayıları ve nitelikleri artırılmalı, istihdam imkanları genişletilmelidir. Sağlık hizmetlerinden yararlanmadaki aksaklıklar giderilmeli sağlık raporu alma, yenileme, ortez-protez, araç alımlarındaki KDV-ÖTV konuları başta olmak üzere düzenlemeler yapılmalıdır.

Tüm özel durumlu bireylerin özel durumlarına uygun bedensel aktivite yapabilmeleri yada hobi geliştirebilmeleri için gerekli altyapı sağlanmalıdır.

“Farkındalık” toplumsal bütünleşmenin en önemli aşaması. Gerekli duyarlılığın oluşması için televizyon, radyo, internet gibi iletişim araçlarından yararlanarak programlarda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı bu konuda yapılan programların sayısının ve süresinin arttırılması sağlanmalıdır.

3 Aralık, aslında,  “engellilerin toplumla bütünleşmesi ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması” amacıyla belirlenmiş bir gündür.

Engellilerin toplumla bütünleşmesi, sağlık,eğitim,istihdam ve sosyal haklarına ulaşa bilirliği ve erişebilirliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasının sağlanması konusunda partiler üstü bir tutum gerekmektedir.

Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin önündeki engellerin  aşıldığı, toplumsal farkındalığın geliştiği bir dünyada yaşamak hepimizin hakkı ve dileği.

Ruhsar DEMİREL

MHP Gen.Bşk.Yrd.

Eskişehir Milletvekili