Gazetelerden Haberler
Röportajlar
Dergi Haberleri
Basılı Yayınlar

O, 400 vekil dedikçe biz bu dört yüzü hatırlıyoruz!

MHP’nin kadın kurmayı, Erdoğan’ı böyle eleştirdi:

Türkiye’nin şımarık bir çocuğun istekleriyle hareket ettiğini söyleyen Ruhsar Demirel, “Beştepe’deki bey cumhuru temsil etmiyor. Sürekli 400 vekil istiyor. O 400 dedikçe biz 17-25 Aralık’ın 4 yüzünü hatırlıyoruz. Türk Milleti de bence o 4 yüzü hiç unutmadığını seçim günü gösterecek” dedi.

RÖPORTAJ: Özlem GÜRSES- Mil­let­ve­ki­li aday lis­te­le­ri­nin açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan göz­le­rin çev­ril­di­ği MHP’­de en bü­yük sür­priz, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de mu­ha­le­fe­tin ‘ça­tı ada­y’­ı olan Prof. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu ol­du. İh­sa­noğ­lu­’nun ya­nı sı­ra Mer­kez Ban­ka­sı es­ki Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz da en çok ko­nu­şu­lan isim­ler­den… An­la­şı­lan MHP bu se­çim için eko­no­mi ve dış po­li­ti­ka üze­rin­de özel ola­rak ça­lış­mak is­ti­yor. Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ruh­sar De­mi­rel ve ay­nı za­man­da MHP Es­ki­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Ruh­sar De­mi­re­l’­le lis­te­le­ri ve se­çim ça­lış­ma­la­rı­nı ko­nuş­tuk.

“İN­SAN KAY­NA­ĞI OLAN BİR LİS­TE YAPTIK­”

Ha­yır­lı ol­sun… MHP ve di­ğer par­ti­le­rin lis­te­le­ri­ni na­sıl bul­du­nuz ? Na­sıl bir se­çim sü­re­ci ge­çi­re­ce­ğiz siz­ce? Bi­raz ger­gin şu an­da ama…
Tür­ki­ye mev­cut hü­kü­met ol­du­ğu sü­re­ce hep ger­gin ola­cak. Bi­zim lis­te­miz 8 Ha­zi­ran gü­nü Tür­ki­ye­’yi yö­net­me­ye ha­zır bir in­san kay­na­ğı­nı ba­rın­dı­ran bir lis­te. Tür­ki­ye­’nin eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rı­nı, ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­le­ri­ni, dış po­li­ti­ka­sı­nı, sağ­lık po­li­ti­ka­sı­nı, eği­ti­mi­ni, ta­rı­mı­nı, sos­yal po­li­ti­ka­la­rı­nı, sa­na­yi­si­ni yö­net­me­ye ha­zır bir lis­te…

Prof. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­’nu ne­den si­ya­se­te da­vet et­ti­niz?
Sa­yın Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu ge­nel baş­ka­nı­mı­zın ça­tı aday pro­je­si­nin kah­ra­ma­nı­dır. Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri­ne, de­mok­ra­si­ye inan­cı olan, la­ik­lik il­ke­si­ni sa­vu­nan, dün­ya­da ve Tür­ki­ye­’de bel­li bir en­te­lek­tü­el iti­ba­rı olan, Tür­ki­ye­’nin so­run­la­rı­nı bi­len ve bun­lar­la il­gi­li güç­lü iliş­ki­le­ri olan biri… Mem­le­ke­ti­mi­zin önü­müz­de­ki gün­ler­de­ki dış po­li­ti­ka so­run­la­rı­nı en ehil ola­rak çö­ze­bi­le­cek isim İh­sa­noğ­lu­’dur.

Aday lis­te­ler­inde­ki di­ğer çar­pı­cı iki isim Dur­muş Yıl­maz ve Er­han Us­ta…
MHP’­nin yok­sul­luk ve iş­siz­lik ko­nu­sun­da her za­man ön­ce­li­ği var­dır. Dur­muş Yıl­maz ve Er­han Us­ta ül­ke­nin ye­tiş­tir­di­ği en de­ğer­li iki bü­rok­rat­tır. On­la­rın da ön­ce­li­ği ba­ğım­sız eko­no­mi yö­ne­ti­mi ile say­dam bir ya­pı kur­mak.

“TÜRKİYE YÖNETİLMİYOR”

An­la­şı­lan MHP eko­no­mi ve dış po­li­ti­ka ko­nu­la­rın­da özel ola­rak ça­lış­mak is­ti­yor… Tür­ki­ye­’nin en kri­tik so­ru­nu ne siz­ce?
Tür­ki­ye­’de eko­no­mi ko­nu­su çok gün­de­me ge­ti­ri­lir, is­tik­rar adı al­tın­da… Oy­sa en kı­rıl­gan eko­no­mi­ler­den bi­ri­yiz. Du­a edi­yo­ruz bir ki­şi­nin ruh sağ­lı­ğı o gün öf­ke­li ol­ma­sın di­ye…

Cum­hur­baş­ka­nı­nı mı kast edi­yor­su­nuz?
Ben ken­di­si­ne cum­hur­baş­ka­nı de­me­yi doğ­ru bul­mu­yo­rum. 550 mil­let­ve­ki­li­ni ka­bul eden bir ki­şi ol­say­dı di­ye­bi­lir­dim. 400 ve­kil di­yen bi­ri cum­hu­run baş­ka­nı de­ğil­dir. Hü­kü­met tel tel ay­rı­la­lım is­ti­yor. Mil­let ol­mak “hal­de uz­laş­ma­dı­r”.

Tür­ki­ye­’yi kim yö­ne­ti­yor siz­ce?
Tür­ki­ye şu an­da yö­ne­til­mi­yor. Tür­ki­ye şu an­da yal­nız­ca şı­ma­rık bir ço­cu­ğun is­tek­le­riy­le ha­re­ket eder hal­de… Hü­kü­met ve cum­hur­baş­kan­lı­ğı iki ay­rı ma­kam. Beş­te­pe­’de­ki bey cum­hu­ru tem­sil et­mi­yor. 400 ve­kil is­ti­yor. O 400 de­dik­çe biz 4 yü­zü ha­tır­lı­yo­ruz, 17-25 Ara­lı­k’­ın o 4 yü­zü… Türk Mil­le­ti de bu se­çim­de ben­ce o 4 yü­zü ve ba­zı yüz­süz­lük­le­ri hiç unut­ma­dı­ğı­nı gös­te­re­cek.

7 Ha­zi­ran gü­nü bir sis­tem se­çi­mi ola­cak

San­dık en­di­şe­niz var mı?
Ta­bi­i var. Bu sa­de­ce bi­zim­le il­gi­li de­ğil. Dün­ya bi­le bu ko­nu­da te­dir­gin. Tür­ki­ye­’de her se­çim için çok özel de­riz. Doğ­ru­dur da. Çün­kü ek­sik de­mok­ra­si ile ha­re­ket edi­yo­ruz. Ek­sik de­mok­ra­si­si olan her ül­ke­de her se­çim “de­mok­ra­si­ye yak­la­şı­yor mu­yuz, iyi­ce mi uzak­la­şı­yo­ruz?” so­ru­su­nu gün­de­me ge­ti­rir. Biz bu se­çim­de “re­jim se­çi­mi­” ya­pı­yo­ruz. O bey di­yor ki “Bu sis­tem bu­ra­ya ka­dar!” Bir sis­tem se­çi­mi ola­cak ya­ni bu… Tür­ki­ye, cum­hu­ri­yet il­ke­le­ri­ne da­ya­lı, de­mok­ra­tik, par­la­men­ter bir sis­tem­le mi yö­ne­ti­le­cek yok­sa o ne­vi şah­sı­na mün­ha­sır bir ki­şi­nin ka­fa­sın­da kur­gu­la­dı­ğı ken­di­ne ait 400 mil­let­ve­ki­liy­le mi yö­ne­ti­le­cek? Sa­bah kal­kıp “Bu­gün ben şöy­le bir şey dü­şü­nü­yo­rum, bu ya­pıl­sın…”
fi­lan di­yen bir bey…

Beni en çok dinlendiren yer sinema

Özlem Gürses’e konuşan Ruhsar Demirel, özel hayatını şöyle anlattı: “Küçük uykucuyum, günde 5 saat filan… Müzik benim için olmazsa olmaz. Hem Fransız şansonları, hem Türk musikisi dinlerim. En çok dinlendiğim yer sinema. Telefonu sessize alır, film izlerim. Ev hayatında hiç vazgeçemediğim erken saatte eşim ve oğlumla kahvaltı. Hem sohbet ederiz, hem kahvaltı yaparız.”

Önceliğimiz hesap veren şeffaf bir ülke yönetimi!

Seçime giderken saldırılar, cinayetler, operasyonlar başladı.
Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye’de 7 saati aşkın süre elektrik kesildi. O süre içinde kesilen elektriğin ekonomiye maliyetinin kabaca 1 milyar dolar olduğu söyleniyor. Peki kim verecek bunun hesabını? Bir genel müdürün istifası ile bu olabilir mi… Eğer bu bir teknik arızaysa yetersiz insanları oraya kim oturttu, asıl onun hesap vermesi gerek. Yok değil siber saldırı ise o zaman Siber Güvenlik Kurumu bu ülkede 17-25 Aralık’tan beri niye hiç toplanmaz? Ülke şeffaf olmalı, bir su bardağı gibi… MHP’nin önceliklerinden biri de bu, hesap verilebilirlik, şeffaflık…Kaynak: Sözcü